Odměna

Právní služby poskytuji za odměnu, a to za odměnu smluvní nebo mimosmluvní.

Vedle odměny je účtována náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Smluvní odměna

Smluvní odměna se sjednává dle dohody s klientem, s ohledem na časovou náročnost i složitost řešeného případu. Současně vždy zohledňuji konkrétní potřeby a finanční možnosti klienta.

Smluvní odměna se může sjednat jako odměna hodinová, úkonová, za vyřízení věci, podílová nebo paušální, dle individuálních potřeb a požadavků klienta.

Mimosmluvní odměna

Není-li výše odměny (způsob jejího určení) s klientem sjednána dohodou, určí se odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Výše mimosmluvní odměny závisí na počtu a druhu úkonů právní služby provedených ve věci. Co se považuje za úkon právní služby a jaká je výše mimosmluvní odměny za jednotlivé úkony právní služby, vymezuje vyhláška č. 177/1996 Sb.