Poskytované právní služby:
 • Občanské právo – příprava smluv ze všech oblastní občanského práva na míru (popřípadě též jejich kontrola a úprava), konzultace a poradenství v běžných i mimořádných situacích, vymáhání pohledávek a jiných nároků od předžalobní výzvy k zaplacení až po pověření soudního exekutora, příprava žalob a návrhů na zahájení řízení, řádných i mimořádných opravných prostředků, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, sepis závětí, zajišťování převodu nemovitých věcí včetně sepisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí)
 • rodinné právo
  • poradenství a příprava podkladů a návrhu na rozvod, dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování v řízení před soudem,
  • příprava návrhů a zastupování ve věcech péče soudu o nezletilé, zejména ve věcech úpravy styku s dětmi, výživného, svěření dítěte do péče,
  • příprava předmanželských smluv
  • příprava podkladů pro zrušení, zúžení nebo rozšíření rozsahu společného jmění manželů notářem
 • pracovní právo – příprava či revize a připomínkování pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dokumentů, právní poradenství ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, poradenství v případě ukončení pracovního poměru, sepis vnitřních předpisů zaměstnavatele, zastupování klienta ve sporných řízeních týkajících se pracovního práva
 • obchodní právo – zakládání společností, příprava společenských smluv a stanov, převody obchodních podílů a akcií, příprava podkladů pro změny v obchodních společnostech, včetně zastupování v řízení před příslušnými orgány, sepisy smluv a podání, vymáhání pohledávek, sepisy obchodních smluv a firemníchsmluvních vzorů
 • insolvence – sepisy insolvenčních návrhů, vč. návrhu na schválení oddlužení, příprava přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, poradenství
 • trestní právo
  • obhajoba v trestním řízení, sepis řádných i mimořádných opravných prostředků
  • dohled nad zákonným průběhem trestního řízení a činností orgánů činných v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků na náhradu škody
 • přestupky – zastupování klienta před správními orgány v přestupkovém řízení
 • exekuce – sepisování exekučních návrhů, komplexní poradenství a zastupování v průběhu exekučního řízení, sepisování návrhů na odklad či zastavení exekuce
 • správní právo – zastupování klienta v řízení před správními orgány (zejména řízení stavební, daňové, řízení před úřadem práce aj.), příprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů, opravných prostředků v rámci správního řízení
 • a mnoho dalšího